ONZE VOORWAARDEN

 

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2. De betaling dient in twee termijnen betaald te worden. De aanbetaling van €500- uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding en de tweede termijn dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Lefkas Retreat het recht de reservering te laten vervallen.
3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op vervangende lessen, coaching of workshops.
6. Als deelnemers besluiten te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan dienen zij dit schriftelijk door te geven door een e-mail te sturen naar lefkasretreats@gmail.com.
Tot 60 dagen voor de geboekte retreat kan de deelnemer zijn/haar registratie gratis annuleren minus €500 ,- aanbetaling.
Als de deelnemer zijn of haar registratie niet langer dan veertig (60) dagen voor de geplande retreat annuleert, wordt de registratievergoeding niet terugbetaald.
7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang aan Lefkas Retreat zijn doorgegeven.
8. Iedere retreat heeft een minimum van 8 en een maximum van 12 deelnemers. Lefkas Retreat behoudt zich het recht om een retreat te annuleren in het geval dat minder dan 8 personen hebben geboekt.
9. Lefkas Retreat heeft het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder minder dan 8 deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Lefkas Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld of wordt hem of haar een alternatief retreat aangeboden. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
9. Lefkas Retreat behoudt zich het recht om boekingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.

10. Helaas kan Lefkas Retreat niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om Lefkas Retreat bij te wonen.

Aansprakelijkheid
1. Lefkas Retreat zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreat.
2. Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. Lefkas Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Lefkas Retreat. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
Medische disclaimers
De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
Wijzigingen in programmering retreat
Lefkas Retreat heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een trainer/coach/masseur wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Lefkas Retreat zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat over ingelicht.

Huisregels
1. Drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik is tijdens de retreat niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Lefkas Retreat is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. Lefkas Retreat heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van Lefkas Retreat niet opvolgen, kunnen uit de retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/foto of geluidsopnames is gedurende de retreat toegestaan. Het plaatsen van deze opnames op social media dient te gebeuren in overleg met Lefkas Retreat.

Chat openen
Hallo
Wil je meer weten over ons retreat?